بازنشستگان

اخبار واریزی‌های حقوق و بیمه بازنشستگان و همچنین وام‌های مختلف، تغییر قوانین و افزایش دستمزدها و مستمری آنها و تمام مواردی که اخبار آن برای این قشر در زندگی روزمره اثرگزار است را در این بخش می‌خوانید.