ارسال نظر
  • رامین نصری

    فغانی بیکار نیست

  • Sobhan.brahman

    اتفاقا به عراق خواهد آمد چون ایرانی دل شیر داره یک و دوم اینکه وای به اون روزی که اتفاقی براش رقم بزنید آنوقت که فیفا ورود میکنه به موضوع و تعلیق فوتبال عراق رقم خواهد زد مثل کویت